facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Prawo szkolne
  STATUT Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
pobierz plik

DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I - PRZEPISY DEFINIUJĄCE
ROZDZIAŁ II - NAZWA GIMNAZJUM I INNE INFORMACJE O GIMNAZJUM
ROZDZIAŁ III - CELE I ZADANIA GIMNAZJUM
ROZDZIAŁ IV - SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ GIMNAZJUM


DZIAŁ II - ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ

ROZDZIAŁ I - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE
ROZDZIAŁ II - DYREKTOR SZKOŁY
ROZDZIAŁ III - RADA PEDAGOGICZNA
ROZDZIAŁ IV - RADA SZKOŁY
ROZDZIAŁ V - SAMORZĄD UCZNIOWSKI
ROZDZIAŁ VI - RADA RODZICÓW
ROZDZIAŁ VII - ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW GIMNAZJUM
I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓWDZIAŁ III - ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ I - PLANOWANIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
ROZDZIAŁ II - FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ
ROZDZIAŁ III - BIBLIOTEKA SZKOLNA
ROZDZIAŁ IV - STOŁÓWKA SZKOLNA


DZIAŁ IV - NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

ROZDZIAŁ I - ZAGADNIENIA PODSTAWOWE
ROZDZIAŁ II - ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI - PRZEPISY OGÓLNE
ROZDZIAŁ III - ZAKRES ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH
ROZDZIAŁ IV - PEDAGOG I PSYCHOLOG SZKOLNY
ROZDZIAŁ V - WICEDYREKTOR
ROZDZIAŁ VI - PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI


DZIAŁ V - UCZNIOWIE

ROZDZIAŁ I - ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
ROZDZIAŁ II - PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
ROZDZIAŁ III - PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW PRAWNYCH
ROZDZIAŁ IV - NAGRODY
ROZDZIAŁ V - KARY


DZIAŁ VI - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ROZDZIAŁ I - ZAŁOZENIA OGÓLNE
ROZDZIAŁ II - ZASADY KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
ROZDZIAŁ III - ZASADY INFORMOWANIA RODZICÓW I UCZNIÓW
ROZDZIAŁ IV - WYMAGANIA EDUKACYJNE, FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY ORAZ OCENIANIE BIEŻĄCE, ŚRÓDROCZNE I ROCZNE
ROZDZIAŁ V - UCZNIOWSKI PROJEKT EDUKACYJNY
ROZDZIAŁ VI - OCENA ZACHOWANIA UCZNIA
ROZDZIAŁ VII - ZASADY MOTYWOWANIA UCZNIÓW
ROZDZIAŁ VIII - TRYB USTALANIA ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘC EDUKACYJNYCH I Z ZACHOWANIA
ROZDZIAŁ IX - WARUNKI I TRYB UZYSKIWANIA WYŻSZYCH NIŻ PRZEWIDYWANE ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ ROCZNEJ OCENY Z ZCHOWANIA
ROZDZIAŁ X - EGZAMINY KLASYFIKACYJNE
ROZDZIAŁ XI - EGZAMINY POPRAWKOWE
ROZDZIAŁ XII - TRYB ODWOŁAWCZY
ROZDZIAŁ XIII - ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODWOŁANIA OD OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘC EDUKACYJNYCH
ROZDZIAŁ XIV - ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODWOŁANIA OD OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZACHOWANIA
ROZDZIAŁ XV - EWALUACJA SZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


DZIAŁ VII - CEREMONIAŁ SZKOLNY

ROZDZIAŁ I - OPIS SZTANDARU
ROZDZIAŁ II - WYSTĘPOWANIE ZE SZTANDAREM
ROZDZIAŁ III - CHWYTY SZTANDAREM. ZACHOWANIE SZTANDARU PODCZAS UROCZYSTOŚCI
ROZDZIAŁ IV - ŚLUBOWANIE


DZIAŁ VIII - POSTANOWIENIA KOŃCOWE


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
REGULAMINY SZKOLNE

Regulamin boiska szkolnego
Regulamin sali gimnastycznej
Regulamin realizacji projektu edukacyjnego (wersja pdf)
Regulamin wycieczek
Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim
Regulamin stołówki
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce
Regulamin dyżurów klasowych
Regulamin biblioteki
Regulamin Czytelni i Multimedialnego Centrum Informacji
Regulamin przyznawania medalu "Złoty absolwent"
Regulamin wypożyczania i udostępniania bezpłatnych podręczników

PROCEDURY SZKOLNE

Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych oraz usprawiedliwiania nieobecności uczniów
Procedura egzekwowania obowiązku szkolnego
Procedura wydawania duplikatów
Jednolite zasady wychowawcze
Szkolne procedury postepowania w sytuacjach zagrozenia
gimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie