facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Ogłoszenia

PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ, KARTY MOTOROWEROWEJ LUB ŚWIADECTWA w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Podstawa prawna:

  • § 19 pkt. 3  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,  sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów  przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58/2005 poz. 504 z późn. zm.)  
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz.1635 z późn. zm.)

   I.    Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej lub karty motorowerowej  
     1.  W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej lub karty motorowerowej rodzice
         ucznia mogą wystąpić do dyrektora gimnazjum z pisemnym wnioskiem o wydanie
         duplikatu legitymacji szkolnej lub karty motorowerowej, z podaniem przyczyny
         ubiegania się o duplikat (załącznik nr 1).
     2.  Wnioski o wydanie duplikatu można pobierać w sekretariacie uczniowskim lub ze
         strony internetowej szkoły www.gimnazjum-wasilkow.edu.pl w zakładce „Prawo
         szkolne”.  
     3.  Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i  
         imię, data urodzenia) oraz dowód opłaty skarbowej.  
     4.  Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej  
         kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, tj.: 9,00 zł.  
     5.  Termin wykonania duplikatu wynosi do 14 dni.

  II.    Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych  
     1.  W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent  
         może wystąpić do dyrektora gimnazjum z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu
         świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem  
         (załącznik nr 2).
     2.  Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa można pobierać w sekretariacie
         uczniowskim ze strony internetowej szkoły www.gimnazjum-wasilkow.edu.pl w
         zakładce „Prawo szkolne”.  
     3.  Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.  
     4.  Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej  
         kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj.: 26,00 zł.
     5.  Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja  
         niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w szkole, termin wykonania  
         duplikatu wynosi do 14 dni.
     6.  Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub  
         na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.  
     7.  Duplikat zawiera:
    a)   wyraz „Duplikat” – na pierwszej stronie u góry,  
    b)   dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,  
    c)   pod tekstem nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich  
         nieczytelności, 
   d)  datę wystawienia duplikatu,  
    e)  podpis dyrektora szkoły,  
    f)  pieczęć urzędową.  
    8.  Jeżeli szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona  
        wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że  
        wystawienie duplikatu nie jest możliwe.  
    9.  W ww. przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie  
        odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.  
    10. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne  
        osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu  
        własnoręcznym podpisem.  
    11. W wyjątkowych przypadkach duplikat wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres  
        za potwierdzeniem odbioru.
    12. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.  

 III.   Zasady wnoszenie opłat  
Opłaty, o których mowa w pkt I ust. 4 i w pkt II ust. 4 należy wnosić: 

  • na rachunek bankowy:

Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego  
ul. Mickiewicza 2, 16-010 Wasilków  
BPS Oddz. w Białymstoku 68 1930 1624 2460 0436 8972 0005
Tytułem: „Opłata skarbowa za wydanie duplikatu  (jakiego? imię, nazwisko)"

  •   w kasie gimnazjum

 IV.    Załączniki:  
            a)  Załącznik nr 1 - Wniosek_duplikat_legitymacji_karty motorowerowej
            b)  Załącznik nr 2 - Wniosek_duplikat_świadectwo

Wasilków, dn. 1.08.2013 r.

   d)  datę wystawienia duplikatu,  
    e)  podpis dyrektora szkoły,  
    f)  pieczęć urzędową.  
    8.  Jeżeli szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona  
        wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że  
        wystawienie duplikatu nie jest możliwe.  
    9.  W ww. przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie  
        odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.  
    10. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne  
        osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu  
        własnoręcznym podpisem.  
    11. W wyjątkowych przypadkach duplikat wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres  
        za potwierdzeniem odbioru.
    12. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.  

 III.   Zasady wnoszenie opłat  
Opłaty, o których mowa w pkt I ust. 4 i w pkt II ust. 4 należy wnosić:  
      na rachunek bankowy:
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego  
ul. Mickiewicza 2, 16-010 Wasilków  
BPS Oddz. w Białymstoku 68 1930 1624 2460 0436 8972 0005
Tytułem: „Opłata skarbowa za wydanie duplikatu  (jakiego? imię, nazwisko)”  
      w kasie gimnazjum

 IV.    Załączniki:  
            a)  Załącznik nr 1  - Wniosek_duplikat_legitymacji_karty motorowerowej
            b)  Załącznik nr 2 - Wniosek_duplikat_świadectwo

Wasilków, dn. 1.08.2013 r.

Drukuj treść ogłoszenia

Powrótgimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie