facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Kronika szkoły

Informacje dla ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2014/2015
 1. W dniu egzaminu uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.30 Wchodzimy przez szatnię. Nie zmieniamy butów, ale muszą być takie, by nie niszczyły podłóg (gdyby padało, zmieniamy buty i zostawiamy kurtki).
 2. Na egzamin zabrania się wnoszenia telefonów komórkowych.
 3. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/ atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.
 4. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
 5. O 8:45 (sala gimnastyczna 8:40) uczniowie wg kolejności na liście zdających losują numery stolików i zajmują miejsce przy stoliku, którego numer wylosowali. Losowanie odbywa się raz dla obu części egzaminu w danym dniu.
 6. Odbierają naklejki kodujące oraz przygotowane przez OKE paski z imieniem i nazwiskiem, kodem zdającego oraz PESELEM od zespołu nadzorującego przebieg egzaminu.
 7. Po zajęciu miejsc przez wszystkich zdających przewodniczący ZN( zespół nadzorujący) przypomina uczniom:

a)   o konieczności wykonywania poleceń członków ZN,

b)   o obowiązku samodzielnej pracy,

c)   o sposobie liczenia czasu pracy z zestawem.

 1. Egzamin rozpoczyna się o godz. 9.00.
 2. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety z zestawami egzaminacyjnymi są nienaruszone i otwiera je w obecności uczniów.
 3. Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej.
 4. Po otrzymaniu zestawu uczeń na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek:

a)    zapoznać się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza

b)    sprawdzić:, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań; braki powinien natychmiast zgłosić przewodniczącemu zespołu nadzorującego, a po otrzymaniu kompletnego arkusza - potwierdzić jego odbiór czytelnym podpisem w odpowiednim miejscu protokołu przebiegu danego zakresu / poziomu egzaminu

c)    czy jest:

 • w części pierwszej z zakresu:

historii i wos-u - zeszyt zadań i karta odpowiedzi

języka polskiego - zeszyt zadań, karta rozwiązań zdań otwartych oraz karta odpowiedzi

 • w części drugiej z zakresu:

przedmiotów przyrodniczych - zeszyt zadań i karta odpowiedzi

matematyki - zeszytu zadań, karta rozwiązań zdań otwartych oraz karta odpowiedzi

 • w części trzeciej na poziomie:

podstawowym - zeszyt zadań i karta odpowiedzi

rozszerzonym - zeszytu zadań, karta rozwiązań zdań otwartych oraz karta odpowiedzi

d)    sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapiać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach.

Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem standardowym z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym następuje wyrwanie ze środka arkusza    czterostronicowej karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi bez ich rozdzielania

 1. Po czynnościach organizacyjnych przewodniczący ZN zapisuje w widocznym miejscu na tablicy lub planszy czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym.
 2. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.
 3. Czas trwania każdej części egzaminu liczy się od momentu zapisania na tablicy rozpoczęcia pracy i wynosi zgodnie z Rozporządzeniem:

Część humanistyczna:

 • 60 minut (egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie),
 • 90 minut (egzamin z zakresu języka polskiego),

Część matematyczno- przyrodnicza:

 • 60 minut (egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych –biologia, chemia, fizyka, geografia)
 • 90 minut (egzamin z zakresu matematyki)

Część z języka obcego nowożytnego

 • po 60 minut dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.
 1. Dla uczniów z dysfunkcjami przystępujących do egzaminu czas ten może być wydłużony:

a)    20 minut w przypadku egzaminu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, egzaminu z zakresu przedmiotów przyrodniczych i egzaminu z języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie podstawowym,

b)    45 minut w przypadku egzaminu z zakresu języka polskiego i egzaminu z zakresu matematyki,

c)    30 minut w przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym.

 1. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi.
 2. W czasie egzaminu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności:
  • nie opuszcza sali egzaminacyjnej (wyjątkowe sytuacje),
  • nie opuszcza wyznaczonego mu miejsca,
  • nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
  • nie wypowiada uwag i komentarzy,
  • nie zadaje żadnych pytań dot. zadań egzaminacyjnych,
  • nie korzysta z żadnych środków łączności.
 3. W przerwach między poszczególnymi egzaminami przeprowadzanymi w danym dniu uczniom nie wolno opuszczać terenu szkoły.
 4. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący ZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 5. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie, którzy przenoszą rozwiązania na kartę, mają 5 dodatkowych minut, żeby sprawdzić poprawność wykonania tej czynności. Ten czas nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań, a wyłącznie na weryfikację poprawności przeniesienia rozwiązań na kartę odpowiedzi. Po upływie 5 minut zdający kończą pracę z arkuszem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego ZN. Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłaszają ten fakt nauczycielowi.
 6. Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu i poleca zamknięcie zestawów i odłożenie ich na brzeg ławki: uczniowie zamykają zestawy, składają arkusze i pozostawiają na brzegu stolika. Prace odbierają członkowie ZN poprzez podejście do stolików uczniów. Po zakończeniu egzaminu zdający pozostają na swoich miejscach, dopóki członkowie zespołu nie zezwolą na opuszczenie sali.
 7. Po zakończeniu egzaminu członkowie ZN porządkują, kompletują i pakują materiały egzaminacyjne w obecności dwóch uczniów.

 
gimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie