facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie








konkursy

I Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
dla gimnazjalistów województwa podlaskiego
objęty honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty i Marszałka
Województwa Podlaskiego

Zachęcamy do udziału w ciekawym konkursie z atrakcyjnymi nagrodami. Zapisy osób chętnych przyjmują nauczyciele historii i wos-u do 15 marca! Lista uczestników jest ograniczona!

1. Organizator.
Organizatorem I Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym jest Zespół Szkół Samorządowych i Gimnazjum im. Armii Krajowej w Dąbrowie Białostockiej.

2. Cele konkursu.
Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat samorządu terytorialnego, przedstawienie jego struktury i zadań na poszczególnych jego szczeblach wśród młodzieży gimnazjalnej. Ma za zadanie krzewienie zdrowej rywalizacji oraz wymianę doświadczeń.

3. Etapy.
Etap I - szkolny: Dyrektor gimnazjum powołuje szkolną komisję konkursową, która przeprowadza eliminacje szkolne. W eliminacjach szkolnych może wziąć udział każdy uczeń gimnazjum. Uczniowie odpowiadają pisemnie na zestaw pytań nadesłanych przez organizatora konkursu (organizator przesyła szkole 1 zestaw, natomiast szkoła powiela go w równej ilości uczestników eliminacji szkolnych).

Do etapu wojewódzkiego awansuje 3 uczniów z najwyższą ilością punktów spośród tych, którzy uzyskają co najmniej 90% punktów.

W przypadku, gdy żaden z uczniów nie uzyska wymaganego minimum do finału wojewódzkiego awansuje 1 uczeń, który uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli najwyższą ilość punktów uzyska co najmniej 2 uczniów, to komisja szkolna we własnym zakresie przeprowadza dla tych uczniów eliminacje ustne w celu wyłonienia zwycięzcy. Pytania na eliminacje ustne układa komisja szkolna.

Etap II - wojewódzki: komisję konkursową powołuje organizator konkursu, etap wojewódzki składa się z części pisemnej, po której 10 uczniów z największą ilością punktów awansuje do części ustnej. O końcowej kolejności decyduje suma uzyskanych punktów z części pisemnej i ustnej. Pytania na etap wojewódzki przygotowuje organizator konkursu.

4. Terminy.
Etap I - szkolny - 23 marzec 2009 r. godz. 10.00
Etap II - wojewódzki - 11 maj 2009 r. godz. 10.00

5. Zakres wiedzy.
Etap I - szkolny: Eliminacje 60 pytań testowych dotyczących zakresu wiedzy o samorządzie terytorialnym dotyczących działania, struktury, organizacji i zadań samorządu terytorialnego.
Etap II - wojewódzki: część pisemna 60 pytań testowych.

Podstawowe źródła: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, rozdział VII (Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483), Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. 1998, Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), Ustawa o samorządzie wojewódzkim z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. U. 1998, Nr 91, poz. 576 z późn. zm.), Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw z dnia 16 lipca 1998 (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) dział I, Ustawa o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta z dnia 20 czerwca 2002 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) rozdziały 1,2,3,5 i ogólnie dostępne podręczniki omawiające wyżej wymienione ustawy.

 
Powrót



gimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie