facebook
Zapraszamy na nasz blog
Młodzieżowe Media obywatelskie
"nic o nas nic bez nas"
Wasilków online
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie


Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie
Prawo szkolne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO
w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego  w Wasilkowie

I. Zasady ogólne

 • Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego, którego temat jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 • Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
 • Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
  • wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  • określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  • wykonanie zaplanowanych działań;
  • publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
  • Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
 • Realizacja projektów edukacyjnych przez zespoły uczniowskie będzie odbywała się w klasie drugiej. W wyjątkowych wypadkach w klasie pierwszej lub, gdy uczeń nie miał możliwości uczestniczenia w pracy zespołu projektowego, zobowiązany jest uczestniczyć w klasie trzeciej.
 • Tematyka projektu może być związana z realizacją przyjętego w gimnazjum Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki lub z zakresem treści poszczególnych przedmiotów i zajęć zgodnie z podstawą programową określoną w załączniku nr 4 do Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) i może wykraczać poza jej treści.

II. Wybór tematu projektu i tworzenie zespołów projektowych

 1. Tematykę projektów proponują nauczyciele - opiekunowie zespołów projektowych.
 2. Informacja o tematach projektów jest ogólnie dostępna uczniom.
 3. Tematykę projektu wybierają uczniowie, zgłaszając się do opiekuna projektu.
 4. Uczniowie mogą dobierać się w zespoły projektowe lub skład zespołów projektowych ustala wychowawca klasy.

III.  Realizacja projektów.

 • Projekty są realizowane na zasadach określonych przez opiekuna, przy uwzględnieniu propozycji uczniów biorących w nich udział.
 • Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki i powinien trwać od 3 tygodni do 3 miesięcy. W szczególnych wypadkach opiekun projektu może przedłużyć realizację projektu.
 • Dyrektor stwarza warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych środków.
 • Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.

IV.  Zakończenie projektu i jego prezentacja.

 • Projekt kończy publiczna prezentacja, której czas, formę oraz termin winny być określone przez opiekuna projektu w porozumieniu z dyrektorem gimnazjum lub szkolnym koordynatorem projektów.
 • Czas i miejsce prezentacji powinny zapewnić uczniom, ich rodzicom oraz innym uczestnikom i zaproszonym gościom jak najszerszy udział.
 • Gimnazjum, w ramach posiadanych środków, zapewnia obsługę techniczną przy realizacji projektów.

V. Ocena projektu

 • Ocena jest informacją zwrotną dla zespołu uczniowskiego i dla ucznia.  
 • Ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, tzn. poziomu wykonania zadań, zaangażowania, inicjatywy i współpracy uczniów, uzyskanych efektów oraz jego publicznej prezentacji.  
 • Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun przedstawia informację zwrotną o jego mocnych i słabych stronach, udziela wskazówek i rad, które możne wykorzystać w przyszłości. Opiekun uwzględnia samoocenę ucznia oraz ocenę koleżeńską zespołu uczniowskiego.
 • Opiekun zespołu projektowego wystawia na zakończenie projektu ocenę cząstkową z zachowania, którą przekazuje wychowawcy uczniów.
 • Ocena jest wystawiana wg następujących kryteriów:
  • Wzorowa - uczeń inicjuje i wykonuje działania związane z planowaniem, realizacją i prezentacją projektu. Wspomaga członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań.  Zadania wykonuje terminowo i mobilizuje innych członków zespołu.
  • Bardzo dobra ? uczeń aktywnie uczestniczy w realizacji projektu, wywiązuje się terminowo z podjętych działań.
  • Dobry ? uczeń wykonuje konkretne wskazane działania. Reaguje pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.
  • Poprawne ? uczeń wypełnia swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu. Zdarza mu się nie wywiązywać w terminie z przyjętych zadań.
  • Nieodpowiednie ? uczeń często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu, odmawiał współpracy, co utrudniało pracę zespołu.
  • Naganne ? uczeń mimo upomnień nie uczestniczy w realizacji projektu.

VI. Zadania dyrektora Gimnazjum lub szkolnego koordynatora projektów.

 •   Ustala corocznie szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w danym roku szkolnym i przygotowuje materiały informacyjne dla uczniów i ich rodziców o zasadach uczestnictwa w projekcie edukacyjnym.
 •   Ustala corocznie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, tematykę projektów edukacyjnych oraz sposób poinformowania uczniów o wyborze tematów.
 • Współpracuje z opiekunami projektów przy organizacji publicznych prezentacji projektów.
 • Nadzoruje prowadzenie obowiązkowej szkolnej dokumentacji dotyczącej tematów zrealizowanych w szkole projektów.
 • Współpracuje  z wychowawcami w zakresie monitorowania udziału każdego z uczniów w działaniach zespołu projektowego.
 • Przeprowadza corocznie we współpracy z nauczycielami ewaluację realizowanych projektów.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach zwalnia ucznia z obowiązku realizacji projektu edukacyjnego

VII.          Zadania nauczyciela - opiekuna zespołu projektowego.

 1. Zapoznaje uczniów z metodą projektów
 2. Ustala i omawia wspólnie z zespołem uczniowskim cele projektu oraz problem, który w wyniku realizacji projektu uczniowie zamierzają rozwiązać.
 3. Współpracuje  z uczniami przy formułowaniu tematu projektu.
 4. Uzgadnia z zespołem uczniowskim działania projektowe, harmonogram realizacji tych działań i konsultacji z zespołem oraz termin zakończenia projektu, formę i czas prezentacji efektów projektu.
 5. Wyjaśnia i ustala z uczniami kryteria oceny projektu.
 6. Ustala z uczniami sposób dokumentowania działań projektowych i egzekwuje te ustalenia.
 7. Udziela uczniom wsparcia i konsultacji oraz na bieżąco monitoruje działania zespołu oraz pomaga w przygotowaniu publicznej prezentacji projektu 
 8. Współpracuje z innymi nauczycielami, jeśli wymaga tego tematyka projektu.
 9. Dokonuje oceny pracy zespołu projektowego i każdego członka zespołu oraz umożliwia dokonanie samooceny zespołu i jego członków po zakończeniu projektu.
 10. Przekazuje informacje o ocenie projektu wychowawcy uczniów.

VIII.       Zadania uczniów realizujących projekt.

 1. Wybierają  tematu projektu po zapoznaniu się z problematyką i tematyką projektów przedstawioną w szkole.
 2. Dobierają się w zespoły projektowe lub dołączają się do zespołu projektowego wskazanego przez wychowawcę.
 3. Po ustaleniu tematu projektu i składu zespołu projektowego uczniowie nie mogą ich zmieniać.
 4. Wspólnie z opiekunem projektu omawiają i ustalają zasady współpracy w realizacji projektu, podział zadań w zespole, wybierają lidera zespołu.
 5. Czynnie uczestniczą w realizacji projektu i terminowo wywiązują się z podjętych lub wyznaczonych zadań, aktywnie współpracuja z członkami zespołu projektowego.
 6. Biorą udział w publicznej prezentacji projektu w terminie uzgodnionym z opiekunem projektu.
 7. Dokonują  samooceny pracy w zespole projektowym oraz oceny koleżeńskiej.

IX.             Zadania wychowawcy

 1. Informuje uczniów o tematyce projektów w danym roku szkolnym.
 2. Monitoruje uczestnictwo wychowanków w zespołach projektowych oraz pomaga lub nakazuje uczniom, którzy nie odnaleźli miejsca w zespole projektowym, przy włączeniu się do grupy.
 3. Współpracuje z nauczycielami ? opiekunami projektów,  w których uczestniczą jego wychowankowie.
 4. Zasięga opinii u opiekuna projektu w sprawie oceny udziału każdego z wychowanków w  pracy zespołu projektowego.
 5. Uwzględnia opinię i ocenę nauczycieli ? opiekunów zespołow projektowych, przy wystawianiu uczniom  oceny z zachowania .

X.                Zadania dla rodziców

 1. Dopilnowanie uczestnictwa swojego dziecka w projekcie edukacyjnym na każdym etapie jego realizacji.
 2. Umożliwienie uczestnictwa dziecka w spotkaniach szkolnych i pozaszkolnych zespołu projektowego.
 3. Pomoc finansową w zakupie materiałów potrzebnych do realizacji projektu.
 4. Uczestnictwo w miarę możliwości w publicznej prezentacji projektów.

XI.             Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy uczeń w czasie nauki w gimnazjum będzie uczestniczył w realizacji co najmniej dwóch projektów edukacyjnych, tytuł  projektu, który zostanie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum, wskazuje uczeń.
 2. Ustala się wzory dokumentacji podsumowującej  projekt, pozostającej w szkole do czasu wydania uczniowi świadectwa ukończenia gimnazjum, którą stanowią Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2gimnazjum, szkoła, szkolnictwo, klasa, klasy, uczeń, uczniowie, oceny, rodzice, oświata, Wasilków, ksiądz, Rabczyński,Samorząd Uczniowski, lekcje, lekcja
Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie